Strona główna > Produkty > Termocarb-O

TERMOCARB-O 

środek do wytwarzania endotermicznych
 atmosfer ochronnych metodą bezgeneratorową

   Termocarb-O jest mieszaniną ciekłych związków organicznych, o barwie niebieskiej, przeznaczoną do wytwarzania endotermicznych atmosfer ochronnych w procesach obróbki cieplnej stali konstrukcyjnych i narzędziowych , w tym szybkotnących oraz jako atmosfera nośna w przypadku procesów nawęglania z automatyczną regulacją potencjału węglowego (sonda tlenowa)
   Atmosfery z Termocarbu-O mogą być wytwarzane w piecach wgłębnych, bębnowych jak i z komorą poziomą. Atmosfera wytworzona z Termocarbu-O, charakteryzuje się równowagą węglową
z wygrzewaną stalą, w zakresie temperatur jej austenityzowania, a tym samym zabezpiecza ją przed skutkami powierzchniowego odwęglenia lub nawęglenia. Obok własności zabezpieczających wymienionych powyżej, atmosfera posiada działanie redukujące, przez co może być stosowana do wygrzewania stali stopowych, zawierających pierwiastki o dużym powinowactwie do tlenu.
   Zastosowanie Termocarbu-O pozwala na otrzymanie jasnej powierzchni, wolnej od utlenienia
i odwęglenia, co prowadzi do osięgnięcia wysokich własności mechanicznych na obrabianych cieplnie częściach maszyn i narzędzi.

Efekty ekonomiczne wynikające ze stosowania Termocarbu-O

- zabezpieczenie przed odwęgleniem i utlenieniem wygrzewanych przedmiotów,
  co jest szczególnie istotne w przypadku, gdy części maszyn nie podlegają 
  szlifowaniu przy obróbce cieplnej
- zmniejszenie kosztów inwestycyjnych w wyniku rezygnacji z generatora 
  endotermicznego oraz poprawy jakości obrabianych cieplnie 
  części maszyn i narzędzi
- poprawa warunków bhp.

       

Do wytwarzania atmosfery ochronnej dla stali wysokostopowych
i szybkotnących przeznaczony jest Termocarb-OW,
zastępujący powszechnie stosowany metanol.

 

   Na górę strony