Strona główna > Usługi


Świadczymy usługi w zakresie:


ADAPTACJA PIECÓW KOMOROWYCH

 1. Piec komorowy.
 2. Retorta.
 3. Urządzenie dozujące TERMOCARB do pieca.
 4. Pojemnik z TERMOCARBEM.
 5. Termopara.

   Jednym z kierunków prowadzenia procesów nawęglania i węgloazotowania jest rozszerzający się zakres stosowania atmosfer bezgeneratorowych w piecach komorowych.
Wynika to głównie z faktu, że jest to technologia nie wymagająca dużych nakładów inwestycyjnych. Pozwala ona na wykonywanie dla własnych potrzeb niezbędnej obróbki cieplnochemicznej w oparciu o istniejące już urządzenia.
Wykorzystując wysokie własności nawęglające i węgloazotujące TERMOCARBU, opracowano metodę umożliwiającą zastosowanie ich w piecach komorowych. Technologia polega na wstawieniu w istniejącą komorę pieca odpowiednio zaprojektowanej retorty wykonanej z blachy żaroodpornej, zamykanej szczelnie istniejącymi drzwiami pieca, do której wkraplany jest TERMOCARB za pomocą urządzenia dozującego. Proces nawęglania lub węgloazotowania prowadzi się przy zachowaniu podobnych zasad jak ma to miejsce przy eksploatacji pieców wgłębnych.

Sposób nawęglania

Efektywny czas nawęglania / godz./
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
W atm. wytworzonej
z TERMOCARBU-C
0,35-0,40
0,45-0,50
0,60-0,70
0,85-0,95
1,00-1,10
W proszku

0,10-0,15
0,15-0,20
0,20-0,25
0,30-0,35
0,40-0,45
Grubość warstwy nawęglonej / mm / w zależności od czasu trwania procesu. Temperatura 940°C.

W przypadku grzania do hartowania wsadu w atmosferze wytworzonej z TERMOCARBU-O, otrzymuje się powierzchnię obrabianych cieplnie detali bez odwęglenia i utlenienia, czego nie można uzyskać grzejąc w atmosferze powietrza. Jest to istotne w przypadku, gdy obrabione przedmioty nie podlegają szlifowaniu po obróbce cieplnej.

Efekty wynikające ze stosowania TERMOCARBU w piecu komorowym z wbudowaną retortą.

 • Nawęglanie przy użyciu środka TERMOCARB w piecu komorowym z wbudowaną retortą, pozwala zdecydowanie skrócić czas procesu w stosunku do nawęglania w proszku.
   
 • Nawęglanie i węgloazotowanie w piecu komorowym pozwala na uzyskanie szybkości przyrostu warstwy dyfuzyjnej porównywalnej do osiąganych w piecach włębnych.
   
 • Nawęglanie i węgloazotowanie w piecu komorowym z wbudowaną retortą, pozwala na uzyskanie wysokich własności mechanicznech obrabianych cieplnie części maszyn.
   
 • Zastosowanie atmosfery wytworzonej z TERMOCARBU-O pozwala na otrzymanie jasnej powierzchni wolnej od utlenienia i odwęglenia.
   
 • Oszczędność energii elektrycznej w wyniku skrócenia czasu procesów obróbki cieplnochemicznej.
   
 • Możliwość bezpośredniego hartowania po procesie nawęglania i węgloazotowania.

BADANIA CHŁODZIW HARTOWNICZYCH

- olejów hartowniczych wg normy ISO 9950,
- polimerowych chłodziw w oparciu o normę ISO 9950.

Norma ISO 9950 określa sposób oceny własności termokinetycznych olejów hartowniczych. Pozwala ona na porównanie charakterystyk chłodzenia różnych olejów, co umożliwia określenie stopnia ich zużycia oraz wpływu czynników technologicznych na intensywność oziębiania.
Na podstawie otrzymanych wyników badań można określić przydatność danego oleju do określonego zastosowania
Pracownicy spółki TERMO-IMP w latach siedemdziesiątych tworzyli w Polsce podstawy badań szybkości chłodzenia środków hartowniczych. Od 10 lat w ramach istnienia spółki wykonano szereg ekspertyz i opracowań między innymi dla: INSTYTUTU TECHNOLOGII NAFTY-KRAKÓW, INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO-WARSZAWA, TOTAL-POLSKA.
W oparciu o normę ISO 9950, wykonyjemy również badania polimerowych chłodziw hartowniczych, uwzględniając w badaniach ruch kąpieli i temperaturę, od których zależy w dużej mierze szybkość chłodzenia. Dla firm stosujących produkowany przez TERMO-IMP , WODOL, badania wykonujemy bezpłatnie.

Metoda i przebieg pomiarów.

       Określenie charakterystyki chłodzenia oleju wykonuje się za pomocą próbki wykonanej z żaroodpornego stopu Inconel 600 o wymiarach Ø12,5 x 60 mm, z wmontowaną w jej środku termoparą płaszczową NiCr-NiAl.
Próbkę nagrzewa się w piecu w atmosferze powietrza do temperatury 850 ±5 °C i wygrzewa przez okres 5 minut, a następnie zanurza w badanym oleju.
Test przeprowadza się na próbce oleju o objętości 2 litrów i temperaturze 40 ±2°C. Badany olej jest nie mieszany.
Dopuszcza się w zależności od rodzaju i przeznaczenia badanego oleju stosowanie innych temperatur przeprowadzenia badania.
W czasie chłodzenia próbki, zmiana temperatury jej środka w czasie oziębiania, jest rejestrowana na komputerze wyposażonym w przystosowanym do tego program. Na podstawie otrzymanych danych określa się charakterystyczne wartości określone w normie ISO 9950. Badania przeprowadza się dwukrotnie na określonej próbce kąpieli. W przypadku uzyskania niepowtarzalnych wyników, próbę należy powtórzyć trzeci raz.

Forma przedstawienia wyników.
Wynik badań powinien zawierać.

1. Krzywe chłodzenia oleju w układzie współrzędnych:

- temperatura - czas,
- temperatura - szybkość chłodzenia.

2. Czas chłodzenia próbki od momentu zanurzenia w oleju do momentu osiągnięcia temperatury:

- 600 °C (z dokładnością do 0,5 s ),
- 400 °C (z dokładnością do 0,5 s ),
- 200 °C (z dokładnością do 1 s ).

3. Maksymalną szybkość chłodzenia (z dokładnością do 0,5 °C/s ).
4. Temperaturę maksymalnej szybkości chłodzenia (z dokładnością do 0,5 °C ).
5. Szybkość chłodzenia w temperaturze 300 °C (z dokładnością do 0,5 °C/s ).

Wyniki badań.
Karta wyników badań powinna zawierać:

1. Opis próbki (rodzaj oleju, temperatura badania itp.).
2. Powołanie się na normę.
3. Wyniki badań.
4. Charakterystyczne własności uwidocznione podczas badań.
5. Zaobserwawane odchylenia od pozostałych wyników badań.

Poniżej przedstawiono przykładową "Kartę badań".

KARTA BADAŃ
NR TR/ 000-2000.03.18

1. Oznaczenie badanej próbki.
Badana kąpiel - olej hartowniczy-eksploatowany,
Temperatura kąpieli - 40 °C,
Ruch kąpieli - bez ruchu.

2. Metoda badań.
Zgodnie z normą ISO 9950.

3. Wyniki badań.

a)
b)

 

Charakterystyka chłodzenia
Wynik pomiaru
Pomiar I
Pomiar II
Maksymalna szybkość chłodzenia, [ °C/s]
93,5
95,0
Temperatura max. szybkości chłodzenia, [ °C]
566,5
560,0
Max. szybkość chłodzenia w temp. 300 °C, [°C/s]
17,0
15,5
Czas chłodzenia próbki od momentu zanurzenia do czasu osiągnięcia temperatury, [ s ]
600 °C
10,5
9,5
400 °C
14,0
13,0
200 °C
33
30

4. Charakterystyczne własności uwidocznione podczas badań.
W trakcie oziębiania próbki zaobserwowano wzmożone pienienie oleju.

5. Zaobserwowane odchylenia od pozostałych wyników badań.
Nie stwierdzono odchyleń od pozostałych wyników prób.


Warszawa dn.  

   Na górę strony